Yeni bakanlıklar geliyor

Tasarı, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

Tasarıyla Bakanlar Kurulu, kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenerek; mevcut bakanlıkların birleştirilmesine veya
kaldırılmasına, yeni bakanlıklar kurulmasına, anılan bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla hiyerarşik ilişkilerinin belirlenmesine yönelik KHK
çıkarabilecek.

Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgileri yeniden belirlenebilecek veya bunlar mevcut, birleştirilen veya yeni kurulan
bakanlıklar bünyesinde hizmet birimi olarak yeniden düzenlenebilecek.

Mevcut bakanlıklar ile birleştirilen veya yeni kurulan bakanlıkların görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesine, taşrada ve yurt dışında
teşkilatlanma esaslarına, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında
etkinliği artırmak üzere, bunların atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esaslarına
ilişkin konularda Bakanlar Kurulu KHK çıkarabilecek.

-KAPSAMI-

Çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, Başbakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel
Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı teşkilat kanunlarında değişiklikleri kapsayacak.

Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’da, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun’da, Yükseköğretim Personel Kanunu ile
diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme,
terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esaslarına ilişkin hükümlerinde değişiklik yapmak üzere Bakanlar Kurulu KHK çıkarabilecek.

-İLKELER VE YETKİ SÜRESİ-

Tasarı, KHK’lerin hazırlanması sırasında göz önünde bulundurulacak ilkeleri de belirliyor. Buna göre, Bakanlar Kurulu düzenlemeyle verilen yetkiyi
kullanırken; kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenmesine İlişkin olarak "bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların Devlet
bakanlarına bağlanması ve ilgilendirilmesi uygulamasına hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunluluklar dışında yer verilmemesini, sosyal hizmetler alanında
halen bağlı kuruluşlar eliyle yürütülen aile, özürlüler, çocuklar, kadınlar ve sosyal yardımlar alanındaki hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde
sunulabilmesini, ekonomiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, ekonomi politika, hedef ve stratejilerini
belirlemek, iç ve dış ticarete yönelik hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesini, gençlik ve spora yönelik hizmetlerin daha etkin ve
verimli bir şekilde sunulabilmesini sağlamak üzere yeni bir bakanlık kurulmasını" göz önünde bulunduracak.

Ayrıca, kamu hizmetlerinin verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi, ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu dikkate alarak hizmetin Özelliği
ve gereklerine uygun düzenlemeler yapılması, kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlanması, benzer hizmetlerin tek kuruluş veya birim tarafından
yürütülmesi ve kaynak kullanımında israfın Önlenmesi, hizmetin özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak kaydıyla hiyerarşik bağlılık ve
unvan standardizasyonu sağlanacak şekilde düzenlenmesi, zorunlu olmadıkça yeni birim kurulmaması, kadro ihdasında azami tasarrufa uyulması, kaynakların ekonomik
ve sosyal ihtiyaçlara uygun kullanılmasına özen gösterilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memur, işçi, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme,
terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esaslarına ilişkin olarak, yürütülen hizmetin özelliklerini de dikkate alacak şekilde çağdaş
kamu yönetimi anlayışına uygun bir şekilde geliştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen hizmetlerin, Özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak kaydıyla standardizasyon sağlanacak şekilde
düzenlenmesi, yönetim görevlerine atanmada ve bu görevlerde yükselmede kariyer ve liyakat esasları ile nitelikli personel istihdamının esas alınması da göz önünde
bulundurulacak.

Bakanlar Kuruluna verilen yetki, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla
KHK çıkarabilecek.

-"ANAYASA MAHKEMESİ ÖLÇÜTLERİNE UYGUN"-

Tasarının gerekçesinde, 58, 59 ve 60. hükümetler döneminde yürürlüğe konulan düzenlemelerin kamu yönetimini, hantal yapısından kurtarabilmek için
yeterli olmadığı, ihtiyaç duyulan düzenlemelerin bir kısmının Meclisin yoğun gündemi nedeniyle yasalaştırılamadığı belirtildi.

Meclisin seçim nedeniyle çalışmalarına ara vereceği ve uzun süre yasama faaliyetlerine yeterli zaman ayıramayacağı kaydedilerek, çok sayıda kanun
değişikliği gerektiren, kamu hizmetlerinin düzenli, hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesine yönelik düzenlemelerin ivedi olarak yürürlüğe konulmasının mümkün
görünmediği, halen Genel Kurul ile komisyonlarda görüşülmeyi bekleyen tasarı ve teklif sayısı dikkate alındığında, "KHK çıkarma yoluna başvurulmasının
kaçınılmaz olduğu" ifade edildi.

İvedi olarak yapılması gereken bazı düzenlemelerin, KHK çıkarılması yoluyla gerçekleştirilmesinde zorunluluk bulunduğuna işaret edilerek, "Tasarıyla KHK çıkarma süresi, 6 ayla sınırlanmakta ve Anayasa Mahkemesince belirlenen
ölçütlere uygun olarak kısa bir süre içinde ve sınırlı bir konuda çıkarılması öngörülmektedir" denildi.(Vatan)

İLGİNİZİ ÇEKECEBİLİR