BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan : 08.10.2006
Tarihli ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
uyarınca kurulmakta, iş ve işlemlerini buna göre yerine getirmektedir.
Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun
korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık,
hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan
kent konseyleri her yerel seçim sonrası adeta yeniden ihya suretiyle teşekkül eder ve konseyin üyeleri
(yani genel kurul listesi) yenilenir.
Mevzuata göre iki tür üyelik vardır. Bunlardan ilki mevzuatta açıkça ismi yazılmak suretiyle tadat
edilenler:
? Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
? Belediye başkanı veya temsilcisi,
? Sayısı 10?u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
? Belediyede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
? Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla
olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,
? Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcileri (Ticaret Odası, Borsa, Meslek Odaları
vb gibi)
? Muhtarların kendi arasından gelecek temsilcileri
? Sendikaların temsilcisi
? Noterler
? Baro temsilcisi
Diğerleri ise mevzuatta ?? dernekler ile vakıfların temsilcileri?? ibaresinden hareketle, toplanma
çağrısına müteakip ilgisini ilana yanıt vererek ortaya koyan dernek ve vakıflardır. Birinci grup üyeler
isimleri açıkça sayıldığı için doğal olarak üyedirler.
Kent konseyleri seçimleri yerleşik Danıştay içtihatlarından hareketle bu suretle yapılır.
Yapılan ilan, dernek ve vakıf isimleri için geçerlidir. Bunun için listeye ?usulsüz ekleme? yapıldığı, iddiaları
doğru değildir. Dikkat edilirse, eklenen dernek veya vakıf değil, doğal üyelerin temsilcileridir. Bu
kimseler, listede olmasa bile oy hakkına sahip genel kurul üyeleridir.
Diğer taraftan bir kısım başvuruların kabul edilmediği veya Red edildiği iddiaları da doğru değildir.
Duyuru süresi içinde yapılan bütün başvurular istisnasız kabul edilmiştir.
Bu durumda, ortada mevzuatın uygulanmasından kaynaklanan ve tamamen hukuka uygun ve şeffaf
yürütülen bu sürece bu biçimde kimsenin kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberler yapması etik değildir.
Ortada zikredildiği gibi usule aykırı bir tutum ve davranış yoktur.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.İLGİNİZİ ÇEKECEBİLİR